Thỏa thuận sử dụng dịch vụ

Thỏa thuận sử dụng dịch vụ (“Thỏa thuận”) này bao gồm các điều khoản, điều kiện và quy định về việc Sử dụng các tính năng và thông tin (“Dịch vụ") do Suckhoedanong cung cấp. Bằng cách truy cập và sử dụng bất kỳ Dịch vụ của mạng xã hội, bạn đồng ý với toàn bộ các điều khoản và điều kiện của Thỏa thuận này.

Điều 1: Điều khoản định nghĩa

1. Nhà cung cấp dịch vụ mạng xã hội (“Nhà cung cấp”) là Suckhoedanong, được thành lập và hoạt động hợp pháp theo quy định của pháp luật Việt Nam.

2. Người sử dụng dịch vụ mạng xã hội (sau đây gọi là “Người sử dụng”) là cá nhân sở hữu tài khoản mạng xã hội hợp pháp để sử dụng các dịch vụ mạng xã hội trên mạng xã hội của Nhà cung cấp.

Quy định rằng, dựa vào sự xem xét, cân nhắc của Bộ phận kiểm duyệt nội dung (Điều 1 - mục 8) mà bài viết của Người sử dụng được hoặc không được phép đăng tải trên trang mạng xã hội của Nhà cung cấp, trên cơ sở đánh giá nội dung của bài viết phải phù hợp với phạm vi thông tin trao đổi của Nhà cung cấp trên trang mạng xã hội; đồng thời phải tuân theo quy định tại Thỏa thuận này và pháp luật.

4. Thông tin cá nhân là thông tin gắn với việc xác định danh tính của Người sử dụng, do Người sử dụng đồng ý cung cấp để tạo tài khoản đăng nhập hệ thống mạng xã hội của Nhà cung cấp theo mẫu đăng ký trên trang mạng xã hội.

5. Thông tin riêng là thông tin mà Người sử dụng cung cấp trên mạng xã hội dưới hình thức không công khai hoặc chỉ công khai cho một hoặc một nhóm Người sử dụng đã được xác định thông tin cá nhân cụ thể.

6. Thông tin công cộng là thông tin trên mạng xã hội do Nhà cung cấp hoặc Người sử dụng công khai cho tất cả những người sử dụng khác được biết mà không cần xác định thông tin cá nhân cụ thể của những Người sử dụng đó.

7. Ban quản trị Mạng xã hội là bộ phận trực thuộc Nhà cung cấp, chịu trách nhiệm quản lý hoạt động của trang mạng xã hội; giải quyết các trường hợp vi phạm, khiếu nại của Người sử dụng và các vấn đề khác liên quan trong quá trình quản lý hoạt động trang mạng xã hội.

8. Bộ phận kiểm duyệt nội dung là bộ phận trực thuộc Nhà cung cấp, chịu trách nhiệm kiểm tra, phê duyệt nội dung bài viết, thông tin do Người sử dụng cung cấp để đăng tải lên mạng xã hội; đồng thời hỗ trợ Ban quản trị Mạng xã hội phát hiện và xử lý vi phạm trong quá trình hoạt động trang mạng xã hội.

Điều 2. Phạm vi nội dung trao đổi, chia sẻ, cung cấp trên mạng xã hội

Người sử dụng được tự do trao đổi, chia sẻ, cung cấp thông tin thuộc lĩnh vực về sức khỏe cộng đồng, trừ các nội dung cấm trao đổi, chia sẻ trên mạng xã hội như sau:

1. Nội dung chống lại Nhà nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam, gây phương hại đến an ninh quốc gia, trật tự an toàn xã hội; phá hoại khối đại đoàn kết dân tộc; tuyên truyền chiến tranh, khủng bố; gây hận thù, mâu thuẫn giữa các dân tộc, sắc tộc, tôn giáo.

2. Nội dung tuyên truyền, kích động bạo lực, dâm ô, đồi trụy, tội ác, tệ nạn xã hội, mê tín dị đoan, phá hoại thuần phong mỹ tục của dân tộc.

3. Nội dung liên quan đến bí mật nhà nước, bí mật quân sự, an ninh, kinh tế, đối ngoại và những bí mật khác do pháp luật quy định.

4. Thông tin xuyên tạc, vu khống, xúc phạm uy tín của tổ chức, danh dự và nhân phẩm của cá nhân.

5. Nội dung quảng cáo, tuyên truyền, mua bán hàng hóa, dịch vụ bị cấm, truyền bá tác phẩm báo chí, văn học, nghệ thuật, xuất bản phẩm bị cấm.

6. Thông tin giả mạo, thông tin sai sự thật xâm hại đến quyền và lợi ích hợp pháp của tổ chức, cá nhân.

7. Thông tin bất hợp pháp, lừa gạt, bôi nhọ, sỉ nhục, khiêu dâm, xúc phạm, đe dọa, lăng mạ, thù hận, kích động... hoặc trái với chuẩn mực đạo đức chung của xã hội.

8. Nội dung miêu tả tỉ mỉ những hành động dâm ô, bạo lực, giết người rùng rợn; các hình ảnh phản cảm, thiếu tính nhân văn, không phù hợp với thuần phong, mỹ tục Việt Nam.

9. Nội dung tuyên truyền những thông điệp mang tính quảng cáo, mời gọi, quảng bá cơ hội đầu tư hay bất kỳ dạng liên lạc nào không thuộc phạm vi thông tin trao đổi, chia sẻ trên mạng xã hội để phục vụ cho lợi ích cá nhân hoặc tổ chức nào khác.

10. Thông tin có chứa các loại virus hay các thành phần gây nguy hại đến hệ thống mạng xã hội, máy tính, mạng internet và các thông tin bảo mật của Nhà cung cấp và/hoặc của Người sử dụng khác trên mạng xã hội.

11. Thông tin không vi phạm Quyền Sở hữu Trí tuệ của bất kỳ bên thứ ba nào ("Quyền Sở hữu Trí tuệ" nghĩa là bản quyền, quyền đối với cơ sở dữ liệu, thương hiệu, quyền đối với thiết kế cũng như các quyền trí tuệ và tác quyền đã đăng ký và/hoặc chưa đăng ký khác, và tất cả những áp dụng của các quyền ấy ở bất cứ đâu trên thế giới).

Điều 3. Quyền và nghĩa vụ của Người sử dụng dịch vụ mạng xã hội

1. Quyền của Người sử dụng dịch vụ:

a) Người sử dụng được hướng dẫn sử dụng các công cụ, tính năng phục vụ cho việc xây dựng nội dung thông tin, tiến hành chia sẻ thông tin và sử dụng các dịch vụ tiện ích trên mạng xã hội.

b) Người sử dụng được đóng góp ý kiến cho mạng xã hội trong quá trình sử dụng Dịch vụ.

c) Người sử dụng được bảo vệ bí mật thông tin cá nhân, thông tin riêng và các thông tin có liên quan khác trên mạng xã hội.

d) Đăng tải bài viết và bình luận thông qua sự kiểm duyệt của mạng xã hội, nhằm đảm bảo nội dung thông tin do Người sử dụng cung cấp thuộc phạm vi thông tin được phép trao đổi.

2. Nghĩa vụ của Người sử dụng Dịch vụ

a) Chịu trách nhiệm cho mọi hoạt động được thực hiện dưới tên tài khoản và mật khẩu mà Người sử dụng đã đăng ký.

b) Khi đăng ký tài khoản tại mạng xã hội suckhoedanong.vn, Người sử dụng phải từ đủ 14 tuổi trở lên. Trường hợp Người sử dụng dưới 14 tuổi và chưa có chứng minh nhân dân hoặc thẻ căn cước công dân hoặc hộ chiếu, khi đăng ký tài khoản mạng xã hội, Người sử dụng phải đảm bảo có sự đồng ý của người giám hộ hợp pháp và người giám hộ hợp pháp phải chịu trách nhiệm trước pháp luật về việc đăng ký tài khoản mạng xã hội của Người sử dụng. Suckhoedanong không chịu bất cứ trách nhiệm nào về các vấn đề có thể phát sinh khi sử dụng Dịch vụ nếu Người sử dụng chưa đủ độ tuổi yêu cầu.

c) Đảm bảo các thông tin cá nhân đang sử dụng và đã cung cấp cho Nhà cung cấp là mới nhất, trung thực, đầy đủ, chính xác theo hướng dẫn trong mẫu đơn đăng ký sử dụng Dịch vụ của Suckhoedanong. Đồng thời Người sử dụng phải luôn duy trì và cập nhật kịp thời dữ liệu đăng ký để đảm bảo rằng dữ liệu này là mới nhất, đầy đủ, trung thực và chính xác.

d) Có trách nhiệm tự bảo vệ thông tin tài khoản và mật khẩu của mình trên mạng xã hội. Nếu những thông tin trên bị tiết lộ dưới bất kỳ hình thức nào thì Thành viên phải chấp nhận những rủi ro phát sinh. Suckhoedanong sẽ căn cứ vào những thông tin hiện có trong tài khoản để làm căn cứ quyết định chủ sở hữu tài khoản nếu có tranh chấp và Suckhoedanong sẽ không chịu trách nhiệm về mọi tổn thất phát sinh.

e) Tự chịu trách nhiệm về các nội dung, hình ảnh của các bình luận, bài viết được đăng tải trên mạng xã hội, cũng như toàn bộ quá trình giao tiếp với các Người sử dụng khác trên mạng xã hội trong quá trình sử dụng mạng xã hội.

f) Đồng ý không tái bản, sao chụp, bán, bán lại hoặc lợi dụng vì các mục đích thương mại bất kỳ dịch vụ nào, nội dung nào (trong bài viết, bình luận) của mạng xã hội (bao gồm cả tài khoản cá nhân của Người sử dụng) hoặc nhân danh bất kỳ đối tác thứ ba nào nếu chưa được Nhà cung cấp cho phép bằng văn bản.

g) Thông báo ngay cho Suckhoedanong biết khi tài khoản và mật khẩu bị truy cập trái phép. Nhà cung cấp không chịu bất kỳ trách nhiệm nào, dù trực tiếp hay gián tiếp, đối với những thiệt hại mất mát xảy ra do Người sử dụng không thông báo theo quy định tại thỏa thuận này.

h) Có trách nhiệm hợp tác và cung cấp thông tin phù hợp khi có yêu cầu của cơ quan nhà nước có thẩm quyền để phục vụ hoạt động điều tra, hoặc các công tác thống kê, hoặc các công việc phù hợp khác theo quy định của pháp luật.

i) Tuân thủ quy định của pháp luật về chia sẻ, trao đổi thông tin, bảo vệ quyền sở hữu trí tuệ, bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng và các quy định có liên quan khác của pháp luật khi sử dụng các dịch vụ trên Suckhoedanong.

j) Cam kết không sử dụng dịch vụ Suckhoedanong vào các mục đích thương mại, bất hợp pháp, lừa đảo, đe dọa, phá hoại; tạo ra và phát tán virus gây hư hại tới hệ thống, cấu hình mạng xã hội; truyền tải thông tin của mạng xã hội hay sử dụng dịch vụ mạng xã hội vào mục đích đầu cơ, lũng đoạn, chia rẽ thị trường. Trong trường hợp vi phạm, Người sử dụng phải chịu trách nhiệm về các hành vi của mình trước pháp luật.

k) Cam kết không được thay đổi, chỉnh sửa, sao chép, truyền bá, phân phối, cung cấp và tạo ra những công cụ tương tự của các nội dung, dịch vụ trên mạng xã hội cung cấp cho bên thứ ba nếu không được sự đồng ý của Suckhoedanong trong từng trường hợp cụ thể.

m) Không được hành động gây mất uy tín của Suckhoedanong dưới mọi hình thức như đăng tải những thông tin (bao gồm dưới hình thức bình luận và đăng bài viết) mang tính so sánh, chê bai các đối thủ cạnh tranh trực tiếp với Suckhoedanong hay những nội dung xúc phạm đến danh dự, nhân phẩm của bất kỳ cá nhân, tổ chức nào khác làm ảnh hưởng đến hình ảnh của Suckhoedanong.

n) Không được tự ý khóa mật mã, sử dụng trái phép mật khẩu và thông tin riêng của Người sử dụng khác trên Suckhoedanong.

o) Không được xâm phạm, tiếp cận hay sử dụng bất kỳ phần nào trong máy chủ của Suckhoedanong. Nghiêm cấm mọi hành vi lợi dụng lỗi hệ thống để trục lợi cá nhân gây thiệt hại đến Suckhoedanong.

Điều 4: Quyền và nghĩa vụ của Suckhoedanong

1. Quyền của Suckhoedanong

a) Cung cấp Dịch vụ trừ các dịch vụ bị cấm theo quy định của pháp luật.

b) Trong quá trình sử dụng sản phẩm, nếu Người sử dụng vi phạm bất cứ điều khoản nào trong Thỏa thuận cung cấp dịch vụ này, Suckhoedanong có toàn quyền chấm dứt, xóa bỏ tài khoản của Thành viên mà không cần sự đồng ý của Thành viên và không phải chịu bất cứ trách nhiệm nào đối với Thành viên.

c) Khi phát hiện những vi phạm như sử dụng hacks, truyền bá nội dung cấm hoặc những lỗi vi phạm khác, Suckhoedanong có quyền sử dụng những thông tin mà Thành viên cung cấp khi đăng ký tài khoản để chuyển cho Cơ quan chức năng giải quyết theo quy định của pháp luật.

d) Suckhoedanong có toàn quyền xóa bỏ bình luận, bài viết của Người sử dụng hoặc từ chối việc truy cập của Người sử dụng vào trang suckhoedanong.vn ngay lập tức mà không cần báo trước nếu Suckhoedanong phát hiện Người sử dụng đã vi phạm bất cứ quy định nào trong thỏa thuận này.

e) Suckhoedanong có toàn quyền loại bỏ hoặc ngăn chặn truy cập tới bất kỳ nội dung website nào khác mà Người sử dụng đã cung cấp trên trang mạng xã hội.

f) Suckhoedanong có quyền kiểm tra, xử lý các thông tin đăng tải của Người sử dụng cho phù hợp với thuần phong mỹ tục, các quy tắc đạo đức, quy tắc đảm bảo an ninh quốc gia và các quy định theo pháp luật. 

g) Mọi vi phạm của chủ tài khoản trong quá trình sử dụng Dịch vụ, Suckhoedanong có toàn quyền tước bỏ mọi quyền lợi của chủ tài khoản đối với việc sử dụng sản phẩm cũng như sẽ yêu cầu cơ quan chức năng truy tố Thành viên trước pháp luật nếu cần thiết.

2. Nghĩa vụ của Suckhoedanong

a) Cung cấp đúng nội dung và mục tiêu Dịch vụ theo Thoả thuận đã đề ra.

b) Thiết lập và duy trì các biện pháp bảo vệ bí mật thông tin cá nhân, thông tin riêng của Người sử dụng; thông báo cho Người sử dụng về quyền, trách nhiệm và các rủi ro khi lưu trữ, trao đổi và chia sẻ thông tin trên mạng xã hội.

c) Đảm quyền quyết định của Người sử dụng khi cho phép thông tin cá nhân, thông tin riêng của mình được cung cấp cho tổ chức, cá nhân khác.

d) Phối hợp với cơ quan quản lý nhà nước có thẩm quyền để loại bỏ hoặc ngăn chặn thông tin có nội dung vi phạm quy định pháp luật.

e) Cung cấp thông tin cá nhân và thông tin khác có liên quan của Người sử dụng liên quan đến hoạt động khủng bố, tội phạm, vi phạm pháp luật khi có yêu cầu của cơ quan quản lý nhà nước có thẩm quyền.

f) Cam kết đảm bảo ít nhất 01 hệ thống máy chủ đặt tại Việt Nam đáp ứng việc thanh tra, kiểm tra, lưu trữ, cung cấp thông tin theo yêu cầu của cơ quan quản lý nhà nước có thẩm quyền và giải quyết khiếu nại của Người sử dụng đối với việc cung cấp dịch vụ theo quy định của Bộ Thông tin và Truyền thông.

g) Chịu trách nhiệm báo cáo theo quy định và chịu sự thanh tra, kiểm tra của các cơ quan quản lý nhà nước có thẩm quyền.

Điều 5: Cơ chế xử lý vi phạm người dùng

1. Các nguyên tắc đối với Người sử dụng

- Người sử dụng vi phạm thỏa thuận cung cấp và sử dụng Suckhoedanong tùy theo mức độ nghiêm trọng của hành vi vi phạm sẽ bị xử phạt tương ứng.

- Trường hợp hành vi vi phạm của Người sử dụng chưa được quy định trong thỏa thuận này thì tùy vào tính chất, mức độ của hành vi vi phạm, Suckhoedanong sẽ đơn phương và toàn quyền quyết định mức xử phạt hợp lý.

- Hình thức xử phạt khóa tài khoản có thời hạn hoặc vĩnh viễn.

-  Các hình thức xử phạt:

+ Hình thức xử phạt 1: Khóa tài khoản 7 ngày

+ Hình thức xử phạt 2: Khóa tài khoản 15 ngày

+ Hình thức xử phạt 3: Khóa tài khoản 30 ngày hoặc khóa tài khoản vĩnh viễn.

2. Các hình thức xử phạt

a. Hình thức xử phạt 1: khóa tài khoản 7 ngày được áp dụng đối với những hành vi sau:

- Công kích, xuyên tạc, xúc phạm nhân phẩm các thành viên khác.

- Lôi kéo cộng đồng thành viên có chủ đích bằng cách câu view sai phạm và vi phạm văn hoá, đạo đức.

- Các hình ảnh, video được đăng tải có tính chất nhạy cảm, khiêu gợi, dung tục. 

b. Hình thức xử phạt 2, khóa tài khoản 15 ngày được áp dụng đối với những hành vi sau:

- Hành vi giao tiếp: Truyền bá văn hoá phẩm đồi truỵ ở mức độ nhẹ; Spam chat, kích động các thành viên khác đến các kênh khác của Suckhoedanong để gây rối hoặc tuyên truyền những thông tin vi phạm. 

- Xâm phạm riêng tư: Sử dụng hình ảnh cá nhân của người khác, công khai những tư liệu cá nhân và những thông tin của khác như danh tính, địa chỉ, số điện thoại mà chưa được sự đồng ý và tiến hành gọi điện quấy nhiễu hoặc kích động người khác quấy nhiễu.

- Công kích người khác: Sử dụng hình ảnh, thông tin, âm thanh hoặc video, đưa thông tin xuyên tạc, vu khống, nhạo báng, xúc phạm uy tín tới tổ chức, cá nhân.

- Vi phạm bản quyền: Ăn cắp nội dung trên các kênh, sao chép hoặc trích dẫn mà chưa được phép sử dụng bản quyền của người khác.

- Đã bị cảnh cáo vi phạm lần 1 và vẫn tiếp tục vi phạm.

c. Hình thức xử phạt 3, khóa tài khoản 30 ngày hoặc khóa tài khoản vĩnh viễn được áp dụng đối với những hành vi sau:

- Người sử dụng có hành vi lợi dụng Suckhoedanong nhằm chống phá nước Cộng Hòa Xã Hội Chủ Nghĩa Việt Nam. Hành vi này bao gồm nhưng không giới hạn việc người dùng đặt tên thành viên cá nhân trong phòng cộng đồng trùng tên với các danh nhân, các vị anh hùng của dân tộc, các vị lãnh đạo của Đảng và Nhà nước, hoặc người dùng có sử dụng hình ảnh, video, phát ngôn,… có chứa thông tin bàn luận về vấn đề chính trị hoặc tiết lộ bí mật nhà nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam.

- Thông tin, hình ảnh, video khiêu dâm: Người sử dụng đăng tải hình ảnh, âm thanh, video khiêu dâm, chat sex hoặc đăng tải thông tin về địa chỉ phòng chat sex trực tiếp, video khiêu dâm, tuyên truyền các nội dung khiêu dâm.

- Thông tin cá cược, cờ bạc: Lợi dụng Suckhoedanong để đăng tải nội dung thông tin, hình ảnh, âm thanh, video chứa thông tin để tổ chức các hình thức cá cược, cờ bạc hoặc các thỏa thuận liên quan đến tiền, hiện kim, hiện vật.

- Lan truyền thông tin lừa đảo: Sử dụng văn bản, hình ảnh, âm thanh hoặc video có chứa thông tin lừa đảo, giả làm chính thức hoặc các tổ chức, cá nhân, gian lận, lừa đảo tài sản của người khác.

- Phá hoại hệ thống máy chủ Suckhoedanong: Người dùng lợi dụng việc sử dụng sản phẩm để xâm nhập vào hệ thống máy chủ nhằm phá hoại sản phẩm hoặc cản trở việc truy cập thông tin. 

- Sử dụng phòng cộng đồng để lôi kéo tổ chức hội họp thực tế ở bên ngoài thực hiện các hành vi vi phạm pháp luật.

- Lan truyền các thông tin quảng cáo và spam hàng loạt

- Đã bị cảnh cáo vi phạm lần 2 và vẫn tiếp tục vi phạm.

Điều 6: Cảnh báo về các rủi ro khi lưu trữ, trao đổi và chia sẻ thông tin trên suckhoedanong.vn

- Suckhoedanong cho phép Người sử dụng đăng tải, lưu trữ, gửi hoặc nhận nội dung (từ bài viết hoặc bình luận), bao gồm các hình ảnh, clip trên trang Suckhoedanong. Tuy nhiên, Suckhoedanong không đảm bảo những thông tin do Người sử dụng tải lên, lưu trữ, chia sẻ trên trang Suckhoedanong là chính xác, an toàn và không chứa đựng các rủi ro về an toàn thông tin.

- Trên website của Suckhoedanong có thể xuất hiện link website hoặc biểu tượng những website khác không thuộc quyền sở hữu và kiểm soát của Suckhoedanong, Người sử dụng hoàn toàn chịu trách nhiệm rủi ro khi truy cập tới các trang khác này, Suckhoedanong sẽ không chịu trách nhiệm về bất kỳ liên kết đến website nào khác bên ngoài.

- Người sử dụng phải đảm bảo các nội dung được đăng tải lên Suckhoedanong đều không vi phạm luật sở hữu trí tuệ của Việt Nam và quốc tế. Sử dụng Dịch vụ của Suckhoedanong không có nghĩa là Người dùng có bản quyền sử dụng những nội dung mà Người dùng truy cập được. Người dùng không được sử dụng những nội dung không phải của mình trên mạng xã hội nếu không xin phép chủ sở hữu hợp pháp hoặc thực hiện các thủ tục khác theo quy định của pháp luật.

Điều 7: Cơ chế giải quyết khiếu nại, tranh chấp

1. Bất kỳ tranh chấp phát sinh trong quá trình sử dụng Dịch vụ tại Suckhoedanong, Người sử dụng sẽ được giải quyết theo các điều kiện pháp luật hiện hành của nước Cộng Hoà Xã Hội Chủ Nghĩa Việt Nam.

2. Suckhoedanong chỉ hỗ trợ, giải quyết khiếu nại cho Người sử dụng đăng ký đầy đủ và chính xác thông tin tài khoản.

3. Mọi tranh chấp trên Suckhoedanong sẽ được giải quyết theo tinh thần thương lượng, hòa giải bằng cách thu xếp để các bên gặp gỡ và trao đổi trực tiếp, hoặc theo bất kỳ biện pháp hòa giải nào khác được các bên lựa chọn thông qua chấp thuận bằng văn bản. Nếu thông qua hình thức thỏa thuận mà vẫn không thể giải quyết được tranh chấp, mâu thuẫn phát sinh từ trao đổi giữa các bên, thì một trong hai bên sẽ có quyền nhờ đến cơ quan pháp luật có thẩm quyền can thiệp nhằm đảm bảo lợi ích hợp pháp của các bên.

4. Bất kỳ khiếu nại nào phát sinh trong quá trình sử dụng dịch vụ trên Suckhoedanong đều sẽ được gửi đến Ban quản trị của Suckhoedanong theo thông tin sau:

- Địa chỉ: 357 Lê Hồng Phong, Phường 2, Quận 10, TP.HCM

- Hotline: 0919.050.560

- Email: info@suckhoedanong.vn

Điều 8: Chính sách thu thập và xử lý các thông tin cá nhân của Người sử dụng

1. Suckhoedanong đảm bảo rằng mọi thông tin cá nhân thu thập được trên website là dựa trên cơ sở đăng nhập và khai báo của Người sử dụng.

2. Suckhoedanong sẽ lưu trữ thông tin cá nhân của Người sử dụng trên hệ thống nội bộ trong suốt quá trình cung cấp Dịch vụ cho Người dùng hoặc cho đến khi Suckhoedanong hoàn thành mục đích thu thập.

3. Suckhoedanong đảm bảo không tiết lộ, chia sẻ, cho thuê hoặc bán thông tin cá nhân của Người sử dụng đến các tổ chức, cá nhân khác với bất kỳ mục đích nào trừ trường hợp Người dùng đồng ý hoặc Cơ quan nhà nước có thẩm quyền yêu cầu cung cấp.

Điều 9: Chính sách bảo mật thông tin Người sử dụng

1. Suckhoedanong cam kết sẽ nỗ lực bảo vệ các thông tin cá nhân của Người sử dụng khỏi những sự truy cập trái phép. Tuy nhiên, Suckhoedanong không đảm bảo có thể ngăn chặn được hết tất cả sự xâm phạm thông tin cá nhân người dùng trái phép khi nằm ngoài khả năng kiểm soát của Suckhoedanong. Vì vậy, Suckhoedanong sẽ không chịu trách nhiệm cho những rủi ro bị xâm phạm đối với các trường hợp nằm ngoài khả năng kiểm soát.

2. Nếu Người sử dụng cho rằng tài khoản của mình bị xâm nhập do hệ thống bảo mật của Suckhoedanong không đảm bảo sự bảo mật an toàn, Người dùng có thể liên hệ với Ban quản trị của Suckhoedanong thông qua số hotline hoặc email để phản ảnh và được giải quyết vấn đề.

3. Suckhoedanong có toàn quyền chỉnh sửa chính sách bảo mật thông tin cá nhân trên Suckhoedanong khi cần thiết nhằm đảm bảo tối ưu hoạt động của website hoặc theo quy định của pháp luật. Những thay đổi và bổ sung về chính sách sẽ luôn được cập nhật và công bố trực tiếp trên Suckhoedanong để Người sử dụng có thể nhận biết được những nội dung mới nhất.

Điều 10: Chính sách quyền riêng tư của Người sử dụng

1. Người sử dụng có quyền giữ bí mật và quyền tiết lộ thông tin cá nhân, thông tin riêng và các thông tin có liên quan khác được cung cấp và trao đổi trên Suckhoedanong.

2. Chỉ Người sử dụng mới có quyền truy cập và kiểm soát thông tin cá nhân, thông tin riêng và các thông tin có liên quan khác mà Người sử dụng cung cấp, chia sẻ, trao đổi trên Suckhoedanong; đồng thời có quyền quyết định việc cho phép đối tượng nào được tìm kiếm, xem, chia sẻ, trao đổi về các thông tin trên của mình.

3. Trường hợp Người sử dụng đăng ký sử dụng dịch vụ của bên thứ ba trên mạng xã hội, Người sử dụng đồng ý cung cấp thông tin cá nhân, thông tin riêng và các thông tin có liên quan khác cho bên thứ ba thì phải tự chịu trách nhiệm về sự bảo mật cho các thông tin mà mình cung cấp. Suckhoedanong không có nghĩa vụ đảm bảo tính an toàn, riêng tư cho thông tin cá nhân của Người sử dụng trong trường hợp này.

Điều 11: Hiệu lực của Thoả thuận

Thỏa thuận này có hiệu lực khi Người sử dụng truy cập hoặc hoàn thành đăng ký tài khoản trên website Suckhoedanong.vn, làm cơ sở ràng buộc trách nhiệm giữa Người sử dụng với Suckhoedanong, quy định các điều kiện mà Người dùng phải tuân theo và được áp dụng đối với tất cả các cá nhân, tổ chức sử dụng Dịch vụ của Suckhoedanong.

Điều 12: Điều khoản cam kết

Suckhoedanong cùng các cá nhân, tổ chức sử dụng Dịch vụ được cung cấp trên trang diễn này trực tuyến này cam kết thực hiện đúng các quy định và điều khoản trong Thỏa thuận này. Mọi sự vi phạm Thỏa thuận đều sẽ phải chịu trách nhiệm trước pháp luật nước Cộng hoà Xã hội Chủ Nghĩa Việt Nam.

Thỏa thuận cung cấp sử dụng Dịch vụ của Suckhoedanong có giá trị kể từ ngày 01 tháng 07 năm 2022.

Mọi thông tin liên lạc và trao đổi xin gửi về:

- Địa chỉ: 357 Lê Hồng Phong, Phường 2, Quận 10, TP.HCM

- Hotline: 0919.050.560

- Email: info@suckhoedanong.vn

Thỏa thuận này lập thành 02 (hai) bản, bao gồm 12 (mười hai) điều, được thông qua bởi Ban Biên Tập Suckhoedanong.vn.

BÀI XEM NHIỀU

Phụ nữ dâm – làm thế nào để nhận biết? Gập bụng trên ghế dốc - Decline Crunch Những lợi ích không ngờ từ quả sa pô chê Top 4 hãng cơ mà nam giới đam mê bida cần biết 8 dấu hiệu chứng tỏ cô ấy không thích bạn Cách làm bột đậu cho người tập thể hình Thủ dâm có làm tăng kích thước dương vật? Cách xác định kích thước cổ tay to hay nhỏ 8 điều cấm kỵ khi tập thể hình Đòi mà nàng không cho thì phải làm sao? Lịch tập thể hình chuẩn cho nam giới 5 động tác chống đẩy tăng sức mạnh cho cơ tay Tại sao phụ nữ thích xem phim người lớn? Nguyên Mạnh 'kêu oan' về pha đánh nguội Dương vật không cương cứng lâu 5 loại nước ép lý tưởng cho người tập gym Vì sao Nguyên Mạnh nhận thẻ đỏ 12 mẫu phụ nữ mà đàn ông nên tránh 4 hãng giày thể thao được ưa chuộng tạo Việt Nam Bữa sáng cho dân tập thể hình Vớt tạ đơn tập cơ ngực, cơ xô - Dumbbell Pullover 3 kiểu quần kaki cực kỳ dễ mặc Những điểm hấp dẫn phụ nữ nên cơ thể nam giới Hướng dẫn bài tập Bicycle crunch – Gập bụng đạp xe Bí quyết chạy bộ nhanh mà không mệt Người bị tiêu chảy nên ăn gì? 5 “khuyết điểm” của đàn ông cuốn hút phụ nữ đến không ngờ Bí quyết chinh phục phụ nữ đẹp của đàn ông xấu Những điều phụ nữ ghét cay ghét đắng ở đàn ông Chế độ dinh dưỡng cho người mới tập thể hình